SAKAY NA

አማርኛ • 简体中文 • 繁体字 • 日本語한국어 • Oromiffa • af-Soomaali • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English

Ang Tungkol sa Sakay Na

Ang Sakay Na ay isang panimulang programa na aktibo noong tagsibol ng 2022 na dinisenyo ng mga at para sa mga matatanda at mga taong may mga kapansanan. Mga may edad 65+, mga taong may kapansanan, at ang kanilang mga tagapag-alaga o mga nagbibigay ng serbisyo ay maaaring humiling ng libreng mga vouchers sa pagsakay para magamit sa Yellow Cab, Uber, at Lyft. Bagama't hindi na ngayong nagagamit ang Sakay Na, marami kaming natutunan mula sa panimula at aming gagamitin ang mga napag-aralan sa mga programa sa hinaharap. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang aming buod ng mga materyales sa ibaba.

Mga Dokumento at mga Mapagkukunan

Buod ng mga Materyales Ukol sa Sakay Na

Ang pagpopondo na nakatulong upang gawing posible ang pilot program ng RideNow ay natanggap mula sa Transit Planning 4 All grant, isang pambansang proyekto sa pagpaplano sa transportasyon na naghahanap at nagsusulong ng pinakamahuhusay na kagawian para sa pagsasama ng mga taong may kapansanan at matatanda sa pagpaplano ng transportasyon.

Bilang bahagi ng 2018-2019 Transit Planning 4 All Grantee Cohort, ang Hopelink (King County, WA) ay nagsagawa ng Inclusive Planning Toolkit, isang pinagsama-samang mga aralin na natutunan mula sa Hopelink at pakikilahok sa grant ng King County Mobility Coalition. Ginamit nang ekstensibo ng SDOT ang Inclusive Planning Toolkit sa pagpaplano ng pilot program na ito.

Maaari ninyong tuklasin ang Inclusive Planning Toolkit ng Hopelink dito.

A group of smiling seniors.

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.