Amma Yaabbadhu

አማርኛ • 简体中文 • 繁体字 • 日本語한국어 • Oromiffa • af-Soomaali • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English

Waa'ee Ride Now

Ride Now sagantaa yaalii birraa 2022 keessa sochii irra turee fi ga'eessota dulloomanii fi qaama midhamtootaan isaanumaaf kan qophaa'ee turedha. Ga’eessonni umrii 65 ol ta'an, namoonni qaama miidhamtoonnii fi kunuunsitoonni isaanii ykn tajaajila kennitoonni vaawucharii yaabbannoo bilisaa Yellow Cab, Uber fi Lyft irratti akka fayyadamaniif gaafachuu danda’u. Ride Now kana booda kan hin argamne yoo ta’u, sagantaa yaalii irraa waan baay’ee barannee barumsa arganne sagantaalee gara fuula duraatti hojiirra oolchaa jirra. Odeeffannoo dabalataaf, meeshaalee goolabaa armaan gadii ilaalaa.

Sanadootaa fi Qabeenyota

Meeshaaalee goolabaa Ride Now

Gargaarsi maallaqaa sagantaa addaa Yaabbii Ammaa akka ta'u gargaare karaa kenna Karoorfannaa Geejjiba Hawaasa Hundaaf (Transit Planning 4 All) , pirojeektii karoorfannaa geejjibaa biyoolessaa kan karoorfannaa geejjiaa kessatti namoota hir'ina qaamaa qaban fi manguddoota dabaluuf raawwiiwwan haalan garii ta'an barbaadu fi jajjaeessu, ta'een kan fudhatameedha.

Akka qaama Karoorfannaa Geejjiba Hawaasa Hundaa 2018-2019 tti, Grantee Cohort, Hopelink (Kiing Kaawuntii, WA) Meeshaa Karoorfannaa Hammataa uume, sassaaii barnoota hirmaannaa keenna keessatti Qindoomina Hopelink fi Sosochii King Kaawuntii. SDOTn sagantaa addaa kana oggaa karoorfatu Meeshaa Karoorfannaa Hammataa baldhinaan fayyadameeti.

Meeshaa Karoorfannaa Hammataa Hopelink asitti qorachuu dandeessu.