Thông Tin Trở Lại Làm Việc Cho Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-19

Cơ Quan Bảo Đảm Người Lao Động (ESD) có thông tin nhằm để giúp các doanh nghiệp và công nhân của họ khi họ bắt đầu quay trở lại nơi làm việc trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19. Trang web chính cho thông tin về ESD là https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19 (chỉ bằng tiếng Anh). Thông tin này luôn được cập nhật nên hãy kiểm tra lại thường xuyên.

Thông Tin Cho Chủ Doanh Nghiệp

Các câu hỏi của chủ doanh nghiệp, như những câu hỏi được liệt kê dưới đây, sẽ được trả lời trên trang web dành cho các chủ doanh nghiệp: https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19-employer-information

 1. Tôi đã đưa ra lời đề nghị quay trở lại làm việc với một nhân viên nhưng người đó đã từ chối. Tôi nên làm gì?

Các cá nhân thường không có được sự lựa chọn giữa việc nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc lời đề nghị quay lại làm việc phù hợp từ chủ doanh nghiệp. Các cá nhân phải có lý do chính đáng để không chấp nhận công việc phù hợp để tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc Hỗ Trợ Thất Nghiệp Đại Dịch theo Đạo Luật CARES của liên bang.

Lý do chính đáng để một nhân viên có thể từ chối làm việc và tiếp tục thu tiền thất nghiệp bao gồm:

 • Bị bệnh do COVID-19 hoặc chăm sóc một thành viên trong gia đình bị bệnh do COVID-19
 • Phải ở nhà để chăm sóc một đứa trẻ vì trường học hoặc nhà giữ trẻ của họ bị đóng cửa
 • Vị trí họ sắp trở lại đã được thay đổi đáng kể, tiền lương của họ bị cắt giảm đáng kể, hoặc vị trí công việc bị di chuyển một khoảng cách đáng kể

Khi một nhân viên nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới hoặc mở lại đơn củ, quý vị sẽ được thông báo và có thể tranh chấp yêu cầu bồi thường của nhân viên đã bị sa thải mà không phải do lỗi của họ. Quý vị có thể kháng cáo quyết định của  Cơ Quan Bảo Đảm Người Lao Động  để cung cấp trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

 1. Làm thế nào để tôi báo cáo một nhân viên đã từ chối trở lại làm việc và tiếp tục thu tiền thất nghiệp?

Bất cứ ai nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần phải chứng minh một cách trung thực về việc họ có nhận được lời đề nghị quay trở lại làm việc hay không. Khi họ thông báo cho ESD rằng họ đã nhận được lời đề nghị quay trở lại làm việc, chúng tôi sẽ liên hệ với chủ doanh nghiệp của họ  để xác định đủ điều kiện tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Là một chủ doanh nghiệp, quý vị cũng có thể chủ động thông báo cho ESD bằng cách báo cáo các vấn đề từ chối công việc trong tài khoản Dịch Vụ Điện Tử (eServices) của quý vị hoặc bằng cách gửi thông tin đến trung tâm yêu cầu thanh toán. 

 1. Có những hậu quả gì cho các cá nhân không báo cáo trung thực khi họ không thể và chưa sẵn sàng làm việc, từ chối lời đề nghị làm việc, hoặc nhận thu nhập trong khi họ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần?

Các cá nhân phải báo cáo trung thực khi họ không thể và chưa sẵn sàng làm việc, cho dù họ đã được cung cấp việc làm, và về bất kỳ thu nhập nào khi nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Việc phá vỡ các quy tắc, chẳng hạn như cố tình không báo cáo công việc và thu nhập chính xác hoặc lý do tách biệt, có thể dẫn đến việc từ chối các lợi ích, cũng như trợ cấp thất nghiệp vượt mức và các hình phạt mà ESD sẽ thu thập. Những hành động như vậy thậm chí có thể dẫn đến việc truy tố hình sự.

Gian lận là cố ý giấu thông tin về một yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Các cá nhân từ chối lời đề nghị làm việc và không báo cáo rằng họ từ chối lời đề nghị làm việc theo yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của họ có thể bị từ chối lợi ích và bị thêm một hình phạt cho gian lận. 

 1. Có sự khác biệt gì giữa sa thải tạm thời và nghỉ phép? 
  • Sa thải tạm thờilà khi các chủ doanh nghiệp cho phép nhân viên nghỉ do sự giảm bớt của công việc. Chủ doanh nghiệp không cần phải mướn lại những nhân viên đó.  
  • Nghỉ phép là một hình thức sa thải tạm thời có thể bao gồm việc ngừng hoàn toàn công việc hoặc giảm giờ làm việc trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ, giảm một ngày một tuần trong một năm. 
 2. Về chi phí lợi ích của tôi thì sao?

Theo các quy tắc khẩn cấp mới, việc đóng cửa tạm thời liên quan đến sự lay nhiễm của COVID-19 tại nơi kinh doanh khiến quý vị phải đóng cửa hoặc giảm nghiêm trọng các hoạt động được coi là trường hợp đặc biệt. Quý vị có thể yêu cầu giảm phí lợi ích. Công nhân phải chấp nhận bất kỳ cơ hội làm việc từ xa (telework) quý vị cung cấp. 

 1. Còn hình phạt tài chính cho doanh nghiệp thì sao?

Hình phạt tài chính có thể được miễn cho những chủ doanh nghiệp nộp báo cáo thuế trễ, trả tiền thuế trễ, hoặc không trả lời các yêu cầu cung cấp thông tin một cách kịp thời vì COVID-19. Nếu quý vị cần bất kỳ sự trợ giúp bổ sung nào, hãy gọi cho Linda Helenberg tại 206.628.6988 hoặc Lhelenberg@seattlejobsinit.com.

Tài Nguyên Bổ Sung cho Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ

Với các câu hỏi hoặc yêu cầu chung, xin vui lòng gửi email cho OED@seattle.gov hoặc gọi 206-684-8090.

Khi quý vị gọi, quý vị có thể gặp người trực tiếp hoặc thư âm điện thoại. Nếu quý vị truy cập thư âm điện thoại, xin vui lòng cho chúng tôi biết:

 • Tên của quý vị
 • Số điện thoại
 • Ngôn ngữ quý vị cần bằng tiếng Anh (ví dụ, Vietnamese)
 • Quý vị cần hỗ trợ gì

Danh sách tài nguyên cho các doanh nghiệp nhỏ từ Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle

Công Cụ Mở Cửa Trở Lại Giai Đoạn 2

Café Ngoài Trời Tạm Thời, Trưng Bày Hàng Hóa và Giấy Phép Bán Hàng Tự Động

Hỗ Trợ Kỹ Thuật SBA MIỄN PHÍ cho các Khoản Vay PPP và EIDL

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.