Tagalog

Poster sa Lugar ng Trabaho (Kinakailangang Posting para sa Karamihan ng Employer) / Workplace Poster (Required Posting for Most Employers)

Mga Batas na Sumasaklaw sa Karamihan ng Employer at Empleyado sa Seattle / Laws Covering Most Seattle-Based Employers and Employees

Mga Proteksiyon ng Manggagawang App-Based (Gig Worker) / App-Based Worker (Gig Worker) Protections

Mga Domestic Worker / Domestic Workers

Mga Proteksiyon ng Empleyado sa Serbisyo ng Pagtitingi at Pagkain / Retail and Food Service Employee Protections

Mga Proteksiyon ng Empleyado ng Hotel / Hotel Employee Protections

Mga Independiyenteng Kontratista / Independent Contractors

Pangkalahatang Impormasyon / General Information

Naka-archive na Materyales / Archived Materials

Puwedeng makakuha ng nakasaling bersiyon ng dokumentong ito kung hihilingin sa (206) 256-5297 / A translated version of this document is available upon request at (206) 256-5297

Labor Standards

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Labor Standards

The Office of Labor Standards enforces Seattle’s labor standards ordinances to protect workers and educate employers on their responsibilities.