Nepali / नेपाली

कार्यस्थल पोस्टर (अधिकांश रोजगारदाताहरूले अनिवार्य पोस्ट गर्नु पर्ने) / Workplace Poster (Required Posting for Most Employers)

सिएटलमा-आधारित अधिकांश रोजगारदाता र कर्मचारीहरूलाई समेट्ने कानुन / Laws Covering Most Seattle-Based Employers and Employees

 • यात्रु (कामको सिलसिलामा यात्रा गर्ने) लाभहरू / Commuter Benefits
 • उचित अवसर रोजगार (रोजगारमा आपराधिक इतिहासको प्रयोग) / Fair Chance Employment (Use of Criminal History in Employment)
 • न्यूनतम पारिश्रमिक / Minimum Wage
 • तलबी बिरामी तथा सुरक्षित छुट्टी / Paid Sick and Safe Time
 • पारिश्रमिक चोरी / Wage Theft

एपमा आधारित कामदार (गिग वर्कर) का लागि सुरक्षाहरू / App-Based Worker (Gig Worker) Protections

 • एपमा आधारित कामदार निष्क्रियकरण / App-Based Worker Deactivation
 • एपमा आधारित कामदारको न्यूनतम भुक्तानी / App-Based Worker Minimum Payment
 • एपमा आधारित कामदारलाई बिरामी तलब तथा सुरक्षित छुट्टी / App-Based Worker Paid Sick and Safe Time

घरेलु कामदारहरू / Domestic Workers

खुद्रा तथा खाद्य सेवा कर्मचारीका लागि सुरक्षाहरू / Retail and Food Service Employee Protections

 • क्यानाबिस (गाँजा) कर्मचारी रोजगार अवधारण / Cannabis Employee Job Retention
 • सुरक्षित समयतालिका (खाद्य सेवा तथा खुद्रा कर्मचारीहरू) / Secure Scheduling

होटल कर्मचारीका लागि सुरक्षाहरू / Hotel Employee Protections

स्वतन्त्र ठेकेदारहरू / Independent Contractors

 • स्वतन्त्र ठेकेदार संरक्षणहरू / Independent Contractor Protections
 • स्वतन्त्र ठेकेदार संरक्षणका अधिकारहरूसम्बन्धी सूचना / Independent Contractor Protections Notice of Rights
 • पूर्व-कार्य लिखित सूचना (नमूना) / Pre-Work Written Notice (Sample)
 • लिखित सूचना – वस्तुगत भुक्तानी विवरण (नमूना) / Written Notice – Itemized Payment Information (Sample)

सामान्य जानकारी / General Information

 • श्रम मापदण्ड कार्यालय (OLS, Office of Labor Standards) को बारेमा / About OLS
 • अध्यागमन स्थिति / Immigration Status

अभिलेख गरिएका सामग्रीहरू / Archived Materials

यस कागजातको अनुवादित संस्करण (206) 256-5297 मा अनुरोध गरेर उपलब्ध गराउन सकिन्छ / A translated version of this document is available upon request at (206) 256-5297

Labor Standards

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Labor Standards

The Office of Labor Standards enforces Seattle’s labor standards ordinances to protect workers and educate employers on their responsibilities.