Quỹ Cứu Trợ Seattle

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Đơn đăng ký Quỹ Cứu Trợ Seattle đã đóng vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Tất cả các thông báo "chấp thuận" và "từ chối" đã được gửi đến người đăng ký vào ngày 15 tháng 12 năm 2021 lúc 12 giờ đêm.

Immigrant and Refugee Affairs

Hamdi Mohamed, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 1616, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94573, Seattle, WA, 98124
Phone: (206) 727-8515
oira@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Immigrant and Refugee Affairs

The mission of the Office of Immigrant and Refugee Affairs is to improve the lives of Seattle’s immigrant and refugee communities by engaging them in decisions about the City of Seattle’s future and improving the City’s programs and services to meet the needs of all constituents.